Huurvoorwaarden

1. Definities
Accommodatie: de in het reserveringsformulier beschreven accommodatie.
o Huurder: de in het reserveringsformulier vermelde persoon die de boeking doet.
o Huurprijs: de totale huur zoals gemeld in het reserveringsformulier.
o Boeking: de boeking van een vakantie accommodatie, zoals beschreven in het reserveringsformulier.
o Reserveringsformulier: het contract tussen huurder en verhuurder.
o Verhuurder: Sun Villa Properties, die de boeking verstrekt en als vertegenwoordiger van de eigenaar optreedt.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene boekingsvoorwaarden gelden voor alle boekingsovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder.

3. Totstandkoming boekingsovereenkomst
Zodra huurder een boeking plaatst, via het internet, schriftelijk, per e-mail of persoonlijk bij de verhuurder is een overeenkomst tot stand gekomen waarop deze algemene boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.

4. Wijzigingen
Wijzigingen in de boekingsovereenkomst en afwijkingen van deze algemene boekingsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen verhuurder of de verhuurder en huurder zijn overeengekomen.
Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de huurprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

5. Betalingsvoorwaarden
Een boeking kan via het internet, schriftelijk, per e-mail of persoonlijk bij verhuurder worden gedaan. De aanbetaling van 30% van het totale huurbedrag moet na het realiseren van de boeking binnen 5 werkdagen in het bezit zijn van de verhuurder. Het niet op tijd betalen kan resulteren in annulering van de boeking. Het restantbedrag moet uiterlijk 1 maand vóór huurperiode in het bezit van de verhuurder te zijn. Bij nalatigheid is de verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van reeds gedane betalingen. Indien de boeking wordt gemaakt binnen vier weken vóór de huurperiode, moet het huurbedrag en eventuele waarborgsom in één keer worden betaald op het moment van boeken. Aanbetalingen worden alleen teruggegeven indien de boeking geen doorgang vindt wegens een oorzaak die voor rekening van verhuurder is.

6. Prijs
De prijzen zijn vermeld per accommodatie en per maand, per week of per dag.
De verhuurder behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen, geldkoersen en belastingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. Drukfouten in de prijslijst of website publicaties zijn tevens voorbehouden. Indien deze verhoging binnen drie maanden na ontvangst van het reserveringsformulier plaatsvindt, heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt dan het reeds betaalde terugbetaald.

7. Ontbinding
De overeenkomst wordt ontbonden (de boeking wordt geannuleerd) indien de huurder niet voldoet aan het onder 5 gestelde. De aanbetaling vervalt dan ter dekking van gemaakte kosten en geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

8. Annulering
De huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk annuleren tot 60 dagen vóór de aanvang van de huurperiode. Bij annulering door de huurder blijft de aanbetaling in bezit van de verhuurder. Indien de annulering wordt verricht binnen de termijn van 60 dagen die aan de huurperiode voorafgaan, zal de huurder het volledige huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd zijn.

9. Verzekeringen
De huurprijs is exclusief verzekeringen tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat de huurprijs inclusief verzekeringen zijn en de soort verzekering is vermeld.

10. Aansprakelijkheid verhuurder
De verhuurder zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor (waarde)verlies en/of beschadiging van eigendommen van de huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door onjuist gebruik van het gehuurde. Indien huurder schade mocht lijden als gevolg van gebreken aan het gehuurde dan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de betaalde huurprijs. Op schade ten gevolge van wanprestatie van de verhuurder is de wettelijke schadevergoeding van toepassing. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige andere schade.

11. Aansprakelijkheid huurder
De huurder die een accommodatie boekt voor (ook) andere bewoners is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en schade veroorzaakt door gedragingen van hem en alle anderen die bij hem in de gehuurde accommodatie verblijven. Een boeking is geldig voor het aantal vermelde personen op het reserveringsformulier. Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer personen dan aangegeven en bewoning met een groter aantal kan ontbinding van de huurovereenkomst en verlies van de borg tot gevolg hebben. Verrichte betalingen worden dan niet teruggegeven en huurder is de gehele huursom verschuldigd. Indien de huurder de intentie heeft meer dan het toegestane aantal personen in de gehuurde accommodatie te laten verblijven, is de huurder verplicht voorafgaand aan de huurperiode schriftelijk een verzoek hiertoe in te dienen bij de verhuurder. De verhuurder heeft het recht om dit te weigeren of om hiervoor een extra toeslag te verlangen.
De huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te bewonen.

12. Borgsom
We maken u er op attent dat een borgsom wordt gevraagd, de hoogte hiervan is afhankelijk van het type accommodatie. Deze waarborgsom zal worden geïnd op het moment van de restbetaling van de factuur of op de dag van aankomst, afhankelijk van de accommodatie. Om de verhuurder in de gelegenheid te stellen de accommodatie gedegen te kunnen controleren wordt uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de huurperiode de waarborgsom terugbetaald. In geval van schade en/of verlies aan het gehuurde, en/of bij schuld van de huurder zal de totale schade van de borgsom worden afgetrokken. Indien de geleden schade en/of verlies aan het gehuurde, of geleden schade door de eigenaar en/of verhuurder, hoger uitvalt dan wat er betaald is aan borgsom, is de huurder verplicht het overige direct aan de verhuurder te voldoen. Gevallen van breuk, verlies en/of beschadiging aan het gehuurde moeten direct bij de verhuurder worden gemeld en de schade worden vergoed.

13. Verblijfsduur, aankomst en vertrek
De gebruikelijke aankomst- en vertrek dag kunnen variëren per locatie. Buiten het hoogseizoen is het in het algemeen mogelijk elke willekeurige dag van de week als aankomst- of vertrek dag te kiezen. Voor een huurperiode van minder dan een week wordt in de regel een toeslag per dag berekend, indien dit een optie is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verhuurder.
Op de vakantiebestemmingen verwacht men u in de regel vanaf 16.00 uur. Verhuurder verzoekt huurder altijd op de hoogte gesteld te worden van verwachte aankomsttijd. Op de dag van vertrek geldt dat u vóór 10.00 uur ‘s morgens uw accommodatie dient te hebben verlaten, Bij gebreke waarvan de verhuurder en verhuurder het recht heeft u een schadevergoeding in rekening te brengen. Verlies van uw borgsom kan hiervan het gevolg zijn. Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in een behoorlijke staat –dat wil zeggen: bezemschoon– achter te laten. De in en om de accommodatie aanwezige zaken dienen op hun oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De verhuurder is gerechtigd een eindcontrole te doen. Indien de verhuurder constateert dat meerdere zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet bezemschoon is achtergelaten, is hij gerechtigd om extra kosten aan de huurder in rekening te brengen.

14. Documenten
Uw verhuurder zal de benodigde algemene informatie verstrekken over de gehuurde accommodatie.

15. Wijziging of opzegging
De verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In geval van force majeur, oorlog, stakingen en natuurrampen, kan de verhuurder de boeking annuleren. De verhuurder is in een dergelijk geval verplicht de al betaalde bedragen terug te betalen. Om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de gehuurde accommodatie te vervangen door een vergelijkbare accommodatie. Indien huurder hiermee niet akkoord gaat, vindt restitutie van betaalde gelden plaats.

16. Klachten
Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan melding maakt bij de verhuurder. Dit kan verder ongemak voorkomen. Mocht u ter plaatse ernstige klachten hebben, dan dient u onmiddellijk de verhuurder op de hoogte te stellen. Op deze manier is de verhuurder in de gelegenheid de klacht sneller op te lossen. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid ter plekke is opgelost, moet binnen 2 weken na het verlaten van de accommodatie uw klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de verhuurder zijn ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet meer ontvankelijk is. Indien u zonder overleg met de verhuurder een andere accommodatie betrekt of de door u gehuurde accommodatie voortijdig verlaat, dan verliest u alle rechten op restitutie.

17. Schoonmaakkosten
Op website kunt u zien of de schoonmaakkosten van de desbetreffende accommodatie is inbegrepen. Indien dat niet het geval is, dan staan de desbetreffende kosten vermeld. Deze worden tezamen met de huursom op het reserveringsformulier vermeld. In de regel worden deze kosten op de dag van aankomst op het sleuteladres verrekend.

18. Bed- en badlinnen
In de regel zijn bed- en badlinnen in de huursom begrepen (strand badlakens worden in de regel niet door verhuurder verstrekt). Om hiervan verzekerd te zijn, kunt u op de website de bijzonderheden van elke accommodatie bekijken.

19. Extra faciliteiten
In veel gevallen kan, indien direct bij boeking opgegeven, een kinderbed, kinderstoel, etc. worden aangevraagd.

20. Huisdieren
De meeste huiseigenaren staan geen huisdieren toe. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder en vermelding op het boekingsbewijs, is het toegestaan een huisdier in of om de accommodatie te houden. De verhuurder kan u hiervoor een verhoging van de verplichte eindschoonmaakkosten opleggen.

21. Bouwactiviteiten
De accommodaties die verhuurd worden, zijn in de regel particuliere eigendommen van individuele eigenaren en in het algemeen gelegen in ruim opgezette wijken. De accommodaties bevinden zich doorgaans niet in vakantieparken, waardoor het incidenteel voor kan komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de omgeving van de door u gehuurde accommodatie. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door huiseigenaren, aannemers en / of overheidsinstellingen, waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. De verhuurder is dan ook uitgesloten van elke aansprakelijkheid over de ontstane overlast veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de verhuurder zelf.

22. Feesten – Evenementen
Het is verboden om feesten of evenementen te houden in de gehuurde accommodatie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sun Villa. Onder partijen en evenementen wordt verstaan elke vorm van ontmoeting waarbij het aantal aanwezige personen meer bedraagt dan tweemaal het maximum aantal personen dat volgens de huurovereenkomst in de gehuurde accommodatie mag verblijven.

23. Muziek en geluid
Het is niet toegestaan om muziek te maken of af te spelen of geluiden te maken die buiten de grenzen van de huurwoning te horen zijn. In geval van toestemming voor een feest of evenement mag er muziek worden gedraaid of gespeeld in het kader van de toepasselijke wettelijke voorschriften. De huurder is verplicht om de buren, die mogelijk last hebben van (geluids)overlast, voor het komende evenement of feest te informeren.

24. Satelliet-tv
Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet-tv houdt dat niet automatisch in dat de programma’s van uw thuisland te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om alle internationale programma’s te ontvangen.

25. Water, Elektriciteit en Internet
Er zij vakantielanden waar storingen in water, elektriciteitsvoorzieningen en internet verbindingen vaak voorkomen. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten en / of bedrijven kunnen, door verschillende oorzaken en / of storingen besluiten tot tijdelijke afsluiting en / of korting van distributie. Uw verhuurder kan niet voor de geleden schade en ongemak aansprakelijk gesteld worden.

26. Energieverbruik
In bepaalde seizoenen kan het voorkomen dat er voor accommodaties met verwarming en/of airconditioning, een verhoging per week wordt opgelegd. Voor specifiekere informatie en bedragen, kunt u op het web de bijzonderheden van de accommodatie raadplegen of u kunt contact opnemen met uw verhuurder.

27. Tuin en zwembad
In vakantiehuizen met een tuin en/of privé zwembad is regelmatig onderhoud nodig. In de regel is dit 1 tot 2 keer per week voor zwembaden en 1 keer per week voor de tuin. U als gast bent verplicht om de onderhoudsmensen volledige toegang te geven wanneer dat nodig is.

28. Forum- en rechtskeuze
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen verhuurder en huurder worden beslecht door de bevoegde rechter van het land en de regio waar de verhuurder is gevestigd. De huurder heeft het recht gedurende een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroept, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
Het door de huurder opgegeven adres mag zonder tegenbericht door de verhuurder als juist worden beschouwd. Elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is onderworpen aan het Internationale recht.

We raden onze klanten ten zeerste aan een reisverzekering af te sluiten.

Tijdelijke coronaregels:
Alleen wanneer de grenzen gesloten zijn op het moment dat uw huur zou moeten beginnen, zal een volledige terugbetaling plaatsvinden. Als u uw verblijf om een ​​andere reden moet annuleren, zijn de bovengenoemde huurvoorwaarden van toepassing en moet u betaalde gelden declareren bij uw reisverzekeringsmaatschappij.

Reacties zijn gesloten.