Privacybeleid

GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BEHANDELING VAN DATA

Bedrijfsnaam: Sun Villa Properties S.L. (hierna het “Bedrijf” of de “Verantwoordelijke”).
CIF: B53678264
Adres: Torre Carrals 83 – 03700 – Denia – ALICANTE
Telefoon: 644433944
E-mail voor communicatie over gegevensbescherming: info@sunvilla.eu

Toepasselijke regelgeving

Ons privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en op grond waarvan Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en Organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende gegevensbescherming van Persoonlijk karakter en garantie van digitale rechten.

Door ons uw gegevens te verstrekken, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en kent, en geeft u uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de doeleinden en voorwaarden die hierin worden vermeld.

Het bedrijf kan dit privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie of interpretatie van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Deze privacyvoorwaarden kunnen worden aangevuld door de juridische kennisgeving, het cookiebeleid en de algemene voorwaarden die, waar van toepassing, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, indien dergelijke toegang een specialiteit in de bescherming van persoonsgegevens inhoudt.

Afgevaardigde voor gegevensbescherming

Er is geen aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De behandeling die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, beantwoordt aan de volgende doelen:

– U informatie verstrekken met betrekking tot de diensten die worden aangeboden door onze onderneming en die op deze website worden beschreven.

– U nieuws en updates over onze entiteit per e-mail en / of post sturen, evenals updates voor onze producten en diensten.

– Bij het invullen van een formulier waarin persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd over de ontvanger van de informatie, over het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, over de identiteit en het adres van de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand en van de faculteit van de gebruiker om hun rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens uit te oefenen.

Bewaartermijn van uw gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens vanaf het moment dat u ons uw toestemming geeft totdat u deze intrekt of om beperking van de behandeling verzoekt. In dergelijke gevallen bewaren we uw gegevens gedurende de wettelijk vereiste periodes.

LEGITIMATIE EN VERZAMELDE GEGEVENS

De legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die wordt verleend door middel van een positieve en bevestigende handeling (vul het overeenkomstige formulier in en vink het acceptatievakje van dit beleid aan) op het moment dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Toestemming om uw gegevens te verwerken

Door de formulieren in te vullen, het vakje “Ik accepteer het privacybeleid” aan te vinken en te klikken om de gegevens te verzenden, of door e-mails naar het bedrijf te sturen via de accounts die voor dit doel zijn ingeschakeld, verklaart de gebruiker dit te hebben gelezen en uitdrukkelijk te aanvaarden. privacybeleid, en verleent uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de aangegeven doeleinden.

Gegevenscategorieën

De verzamelde gegevens verwijzen naar de categorie identificerende gegevens, zoals: naam en achternaam, telefoonnummer, postadres, bedrijf, e-mail, evenals het IP-adres van waaruit u het gegevensverzamelingsformulier opent.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

In het kader van onze inzet om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen en wijziging, verlies, behandeling of onbevoegde toegang, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld, volgens Art. 32 van de RGPD EU 679/2016.

DATA OVERDRACHT

Er zijn geen gegevensoverdrachten of internationale overdrachten van uw gegevens voorzien, behalve die toegestaan ​​door de belasting-, handels- en telecommunicatiewetgeving en in die gevallen waarin een gerechtelijke autoriteit dit vereist.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER
Elke geïnteresseerde partij heeft het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet behandelen van persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben. Geïnteresseerde personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, en om rectificatie van onjuiste gegevens te verzoeken of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbende partijen om beperking van de verwerking van hun gegevens verzoeken, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. De persoon die verantwoordelijk is voor het bestand, stopt met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.
In overeenstemming met de huidige wetgeving heeft u de volgende rechten: het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, het recht om rectificatie of verwijdering ervan te vragen, het recht om de beperking van de behandeling te vragen, het recht om u tegen de behandeling te verzetten, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens en evenzo om de verleende toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht om een ​​claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de verantwoordelijke persoon en het overeenkomstige formulier aanvragen om het gekozen recht uit te oefenen. Optioneel kunt u naar de bevoegde controleautoriteit gaan voor aanvullende informatie over uw rechten. De contactgegevens voor het uitoefenen van uw rechten zijn het telefoonnummer 644433944 en de e-mail: info@sunvilla.eu. Vergeet niet om een ​​kopie van een document bij te voegen waarmee wij u kunnen identificeren.

TOESTEMMING VOOR HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Evenzo, en in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, het invullen van het gegevensverzamelingsformulier en het aanvinken van het overeenkomstige vakje “Ik accepteer de verzending van elektronische communicatie ”, geeft u uitdrukkelijke toestemming om informatie over het bedrijf naar uw e-mailadres, telefoon, fax of andere elektronische middelen te sturen.

 

Reacties zijn gesloten.